Privacyverklaring Acuro B.V.

Dit is de privacyverklaring van Acuro B.V. (hierna: ‘wij’). In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en opdrachtgevers.

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of diensten. Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaal- en factureringsinformatie zoals bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de contactpagina op onze website,in correspondentie, telefonisch of via onze bedrijfspagina op social media

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

U heeft als ouder of voogd te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres info@acuro.nl; dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijk termijn.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan wij zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in onze overeenkomst. Doelen van gegevensverwerking De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:<

 • Het opstellen van de offerte
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden
 • Projectcorrespondentie
 • Facturatie
 • Beantwoorden van het contactformulier

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen.

Grondslagen voor gegevensverwerking

Wij verwerken voornamelijk uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst vragen wij eerst om uw toestemming. Zo worden er voor het gebruik van cookies eerst om uw toestemming gevraagd. Deze toestemming kunt te allen tijde intrekken.

De persoonsgegevens die wij via het contactformulier op onze website verwerken, verwerken wij op basis van het gerechtvaardigd belang. Het belang wat wij hebben is dat we een laagdrempelige manier willen creëren om in contact met Acuro te komen.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen aan derden verstrekken dan zijn wij verplicht om eerst toestemming aan u te vragen.

Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken onze website nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites

Wij kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt

Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Acuro B.V. websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat wij uw gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst bewaren tot 7 jaar na datum dat het project wordt afgesloten.

Voor persoonsgegevens van sollicitanten geldt na de sollicitatieprocedure een bewaartermijn van 4 weken. Deze bewaartermijn mag met toestemming verlengd worden naar 1 jaar.

Voor de fiscale administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u graag uw persoonsgegevens inzien of wijzigen (indien deze niet correct zijn)? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acuro B.V.? Neem dan contact met ons op via het e- mailadres info@acuro.nl.

Wanneer uw persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn, kunt u ons via eerdergenoemd e-mailadres verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere – door u genoemde organisatie – te versturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, en uw Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen de wettelijk termijn op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.